Přeskočit na hlavní obsah

Diplomové práce

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou společnosti Zentiva Group, a.s., IČO: 07254792, se sídlem U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika a Zentiva, k.s., IČO: 49240030, se sídlem U kabelovny 130, 102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, jakožto správcové, a to v závislosti od toho, u které entity se ucházíte o zaměstnání, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje rovněž prostřednictvím smluvních subdodavatelů a společností v rámci skupiny Zentiva, jejichž aktuální seznam naleznete v bode (U) na následujícím odkazu: https://www.zentiva.cz/gdpr/privacy-notice. Osobní údaje mohou být předávány v rámci skupiny Zentiva do zahraničí za účelem uvedeným v předchozím odstavci.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Další informace o zpracování údajů společností Zentiva Group, a.s., IČO: 07254792, se sídlem U kabelovny 529/16, 102 00 Praha 10 – Dolní Měcholupy, Česká republika poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů na e-mailu: dpo@zentiva.com, resp. jsou dostupné na https://www.zentiva.cz/gdpr/hr-privacy-notice-recruitment-cz

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy